Global Citizenship CMU logo

อะไรคือการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง หรือ Active Citizen

3 Jan 2024

อะไรคือการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง หรือ Active Citizen

ทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) ซึ่งกระบวนวิชาการเป็นพลเมืองจัดอยู่ในวิชาด้านทักษะความเป็นพลเมือง และความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม (Civic Literacy and Environmental Concerns) ประกอบด้วย:

  1. รู้จักสิทธิและหน้าที่และมีความรับผิดชอบในฐานะสามาชิกหนึ่งของสังคมที่จะช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบสุข เข้มแข็ง และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
  2. กล้าต่อต้านการกระทำในสิ่งที่ผิด ให้คุณค่ากับความรู้ความสามารถของการเป็นพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง ร่วมมือสร้างสรรค์ การพัฒนาตนเองและสังคมที่มีความยั่งยืน ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขทั้งในสังคมไทยและประชาคมโลก
  3. มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ (ทัศนคติและค่านิยม) ที่ทำให้สามารถเป็นสมาชิกสังคมที่มีความหลากหลาย โดยมีจุดยืนในการสร้างความเป็นธรรมและสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสังคม
  4. เป็นผู้เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น รู้จักหน้าที่พลเมือง และพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ยินดีให้ถูกตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี)
  5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างเหมาะสม ตระหนักถึงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์และภัยจากธรรมชาติ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก และสามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้น

Share: